The European Educational Researcher

School Principals’ Levels of Administrative Competences based on the Perceptions of Principals and Teachers

The European Educational Researcher, Volume 4, Issue 1, February 2021, pp. 43-62
OPEN ACCESS VIEWS: 643 DOWNLOADS: 382 Publication date: 15 Feb 2021
ABSTRACT
This study aims to determine school principals’ level of administrative competencies according to the perceptions of teachers and principals. The study group consists of 134 teachers and 35 principals. The data of the research, which was designed in the survey model, were collected with the "School Administrators' Competences Inventory". The results revealed that school principals and teachers exhibited high levels of administrative Competencies as expected from the school principals. The opinions of the teachers and principals did not differ significantly in the comparisons according to gender, seniority, school type, and duties (teacher vs. principal). Likewise, the correlation coefficients between the administrative competence subscales were estimated above a moderate level. As a result of the research, it can be said that teachers and principals have positive views about the competencies of the school administrators. However, though the Ministry of National Education and the academic community put great emphasis on it, and a significant deal of knowledge and database has been accumulated about it; it is an important problem that school administration has not been defined as a profession in Turkey and no sustainable policy in this aspect has been developed yet.
KEYWORDS
Competence, effectiveness, perceptions of principals, school administration.
CITATION (APA)
Menteşe, S. (2021). School Principals’ Levels of Administrative Competences based on the Perceptions of Principals and Teachers. The European Educational Researcher, 4(1), 43-62. https://doi.org/10.31757/euer.413
REFERENCES
 1. Açıkalın, A. (1995). Toplumsal kuramsal ve teknik yönleriyle okul yöneticiliği [Social Theory andTechnical Aspects of School Management]. Personel Geliştirme Merkezi Yayın No: 10.
 2. Açıkalın, A. (1977). Milli eğitim müdürlerinin yeterlikleri [Competencies of national education directors]. Ankara Üniversitesi (Unpublished Master’s Thesis), Ankara.
 3. Açıkgöz, K. (1994). Eğitimde etkili yönetici davranışları [Effective Executive Behaviors in Education]. (1st Edition), Kanyılmaz Matbaası.
 4. Ağaoğlu, E,. Gültekin, M. & Çubukçu, Z. (2002). Okul yöneticisi yeterliklerine dayalı eğitim programı önerisi [Education program proposal based on school administrator's competencies]. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu Bildirileri. (Eds: C. Elma & Ş. Çınkır). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. ss. 145–161.
 5. Ağaoğlu, E. (2005). Mnenja uciteljev in ravnateljev o kompetencah ravnateljev and Turciji. Vodenje, 3/2005, 53–71.
 6. Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K. & Karaköse, T. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya ili) [Views of school administrators and teachers on the competencies of school administrators (Kütahya province)]. Eğitim ve Bilim, 37(164), 159-175.
 7. Akçay, C. & Başar, M. A. (2004). İlköğretim okulu müdürlerinin yönetsel görevlere ayırdıkları zaman ve bunları önemli görme dereceleri [The time that primary school principals devote to managerial tasks and the degree to which they consider them important). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10 (38), 170–197.
 8. Aksüt, M. (1997). Eğitim yöneticisinin yeterlikleri: özel eğitim okulu müdürlerinin yeterliklerine ilişkin bir araştırma [Education administrator's competencies: a study on the competencies of special education school principals]. Unpublished Doctoral Dissertation. Ankara University Social Sciences Institute. Pegem Yayınları.
 9. Artul, S. İ. (2004). Etkili ilköğretim okulu yöneticisi yeterlikleri (Adapazarı örneği) [Effective primary school administrator's competencies (Adapazarı example)]. (Unpublished Master’s Thesis).: Sakarya University Social Sciences Institute.
 10. Atalay, Mazlum, A. (2018). Milli eğitim sisteminde yönetici görevlendirme sorunsalı: hukuksal açıdan değerlendirme [The Problem of executive appointment in the national education system: a legal assessment]. Y. Karaman Kepenekci & P. Taşkın (Haz/Ed.) Prof. Dr. Emine AKYÜZ’e Armağan Akademisyenlikte 50 Yıl. (s. 559-569). Pegem Akademi.
 11. Avcı, M. (2015). Öğretmen görüşlerine göre lise yöneticilerinin yöneticilik beceri düzeylerinin incelenmesi [Examining the managerial skill levels of high school administrators according to teachers' views]. M.Ü. Eğit. Bil. Enst. Unpublished Master’s Thesis,
 12. Aydın, M. (1991). Eğitim yönetimi [Education management]. Hatipoğlu Yayınları.
 13. Aydın, M. (1994). Eğitim yönetimi, kavramlar, kuramlar, süreçler, ilişkiler (Educational administration, concepts, theories, processes, relationships]. 4. Baskı, Hatipoğlu Yayınları.
 14. Aydın, M. (1998). Eğitim yönetimi [Education management]. Hatipoğlu Yayınları.
 15. Balyer, A; Gündüz, Y. (2011). Değişik ülkelerde okul müdürlerinin yetiştirilmesi: Türk eğitim sistemi için bir model önerisi [Training school principals in different countries: a model proposal for the Turkish education system]. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4 (2), 182-197.
 16. Baran, H. (2015). Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi lisansüstü programının okul yöneticisi yeterlikleri bağlamında incelenmesi [Examination of educational management, ınspection, planning and economics graduate program in the context of school administrator's competencies]. (Unpublished Master’s Thesis), Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 17. Başar, H. (1993). Eğitim denetçisi: rolleri, yeterlikleri [Education supervisor: roles, competencies], Seçilmesi, Yetiştirilmesi, Pegem Yayıncılık.
 18. Başar, H. (1995). Öğretmenlerin değerlendirmesi [Teachers' assessment]. Pegem Yayınları.
 19. Başaran, I. (1996). Eğitim yönetimi [Education management]. Pegem A Yayıncılık.
 20. Başaran, İ. E. (2000). Eğitim yönetimi nitelikli okul [Education management qualified school]. (4th Edition). Feryal Matbaası.
 21. Başaran, İ.E. (1982). Örgütsel davranış [Organizational behavior]. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 22. Bell, D. (1989). Communication thechnology; for beter or for worse ? the ınformation society, Edit: Jerry L. Salvaggio, Lawrence Erlbaum Associates.
 23. Binbaşıoğlu, C. (1983). Eğitim Yöneticiliği [Education Management]. Binbaşıoğlu Yayınevi.
 24. Brown, J. (1993). Leadership for school improvement. Emergeny Librarian, (20), 8- 13.
 25. Bursalıoğlu, Z. (1981). Eğitim yöneticisinin yeterlikleri [Education manager competencies]. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No:93.
 26. Bursalıoğlu, S. Z. (1991). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış [New structure and behavior in school management], Pegem Yayınları.
 27. Bursalıoğlu, Z. (1991). Eğitimde yenileşme ve demokratik liderlik [Education ınnovation and democratic leadership]. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Ankara, 24(2):669-674.
 28. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri ve analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum [Data and analysis handbook for social sciences: statistics, research design, SPSS applications and interpretation]. Pegem A Yayıncılık.
 29. Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (25.bs.) [Scientific research methods of ecudation]. Pegem Yayıncılık.
 30. Demircan, A. (2001). İlköğretim okulu müdürleri yöneticilik yeterliklerine ne derece sahiptirler [To what extent do primary school principals have managerial competencies?]. (Unpublished Master’s Thesis). Yıldız Teknik University Social Sciences Institute.
 31. Dönmez, B. (2002). Müfettiş, okul müdürü ve öğretmen algılarına göre ilköğretim okulu müdürlerinin yeterlikleri [The Proficiency of primary school principals according to the perceptions of inspectors, school principals and teachers] Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 29, 27–45.
 32. Emre, Ü. (2006). Okul müdürlerinin göstermekte oldukları yeterlikler [Competencies shown by school principals]. unpublished master’s thesis, Kocaeli Üniversitesi.
 33. Erçetin, Ş. Ş., & Eriçok, B. (2016). Yayinlarda yer alan okul yöneticilerinin yeterliklerinin analizi (Ulakbim 2004-2016) [Analysis of the competencies of school administrators in publications (Ulakbim 2004-2016)]. Electronic Turkish Studies, 11(14).
 34. Fisher, J. L., & Tack, M. W. (1990). The effective college president. Educational Record, 71(1), 6–10.
 35. Görgülü, M. (2016). Özel eğitim kurumlarında çalışan yöneticilerin okulu yönetme yeterlikleri [Competence of school administrators working in private education institutions]. (Unpublished Master's Thesis). Yeditepe University Institute of Educational Sciences Education Management and Supervision Department. Istanbul.
 36. Güçlü, N. (2003). Lise müdürlerinin problem çözme becerileri [Problem solving skills of high school principals]. Milli Eğitim Dergisi. 160, 272- 300.
 37. Günay, M. (2001). İlköğretim devlet okulu müdürlerinin yeterlik düzeylerinin öğretmenlerin ve müdürlerin kendi algıları ile incelenmesi [Investigation of the qualification levels of primary education public school principals with the perceptions of teachers and principals]. (Unpublished Doctoral Dissertation). Ankara: Middle East Technical University Social Sciences Institute.
 38. Güngör, H. F. (2001). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik yeterlik standartlarına ilişkin eğitimcilerin görüşleri [Educators' views on leadership competency standards of primary school principals]. (Unpublished Master’s Thesis). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs, İstansbul.
 39. Güven, İ. H. (2002). İlköğretim okulu yöneticilerinin yeterliklerinin değerlendirilmesi [Evaluation of primary school administrators' competencies]. (Unpublished Master’s Thesis). Sakarya University Social Sciences Institute.
 40. Hale, E. L. & Moorman, H. N. (2003). Preparing school principals: A national perspective on policy and program innovations. Institute for Educational Leadership Washington, D.C. and Illinois Education Research Council, Edwardsville, Illinois.
 41. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method]. Nobel Yayın Dağıtım.
 42. Kaya, Y. K. (1991). Eğitim yönetimi [Education management]. TODAİE Yayınları.
 43. Kaya, Y. K. (1993). Eğitim yönetimi, kuram ve Türkiye’deki uygulamalar [Education management theory and practice in Turkey]. Set Ofset Matbaacılık Ltd.
 44. Kombıçak, M. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin yeterliklerinin incelenmesi [Examination of primary school principals' competencies]. Unpublished Master’s Thesis. İstanbul: Yeditepe University Social Sciences Institute.
 45. Kombıçak, M. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin yeterliklerinin incelenmesi. [Examination of primary school principals' competencies). (Unpublished Master’s Thesis), Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 46. MEB, (2018). 2023 Eğitim vizyonu. Milli Eğitim Bakanliği [2023 Education Vision. Ministry Of Education]. retrieved from http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_egitim_vizyonu.pdf (06.10.2020).
 47. Neuman, W, L. (2007). Lawrence Neuman, W. (2014). Social research methods: qualitative and quantitative approaches. Pearson.
 48. Nural, E., Arslan, K. & Ada, Ş. (2013). Okul öncesi eğitim kurumu yöneticilerinin yönetsel yeterlik düzeyi. [Managerial competence level of pre-school education ınstitution managers). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 79-100.
 49. Öncü, G. (1999). Toplam kalite yönetimi [Total quality management]. TODAİE Yayınları.
 50. Önder, E. & Küpeli, B. (2017). Ortaöğretim okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri (Burdur Örneği) [Teacher and administrator views regarding the competencies of secondary school administrators (Burdur sample)]. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(30), 1564-1581.
 51. Özdamar, K. (2002). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. [Statistical data analysis with package programs]. Kaan Kitabevi.
 52. Sacır, S. (1978). Kız meslek lisesi müdürlerinin yeterlilikleri [The qualifications of girls' vocational high school principals]. (Thesis Unpublished Doctoral Thesis). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 53. Sadler, P. (1988). Managerial Leadership in the Post-Industrial Society, Gower Publication Company, Ltd., GB.
 54. Şahin, A. E. (2000). İlköğretim okulu müdürlerinin yeterlikleri [The Competencies of primary school principals]. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 22, 243–260.
 55. Şahin, S & Özdemir, G., (2014). Mesleki ve teknik ortaöğretim okul yöneticilerinin teknik liderlik becerilerinin öğretmen görüşleri çerçevesinde analizi [Analysis of the technical leadership skills of vocational and technical secondary school principals in the framework of teachers' views]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4),
 56. Şener, S. (2004). İlköğretim okul müdürlerinin müdürlük yeterliklerine ilişkin öğretmen algıları [Teacher perceptions of primary school principals regarding principal competencies]. (Unpublished Master’s Thesis). Dokuz Eylül University Social Sciences Institute, İzmir.
 57. Sevinç, N. (2017). Okul yöneticilerinin yönetsel deneyimlerinin yöneticilerin yeterlikleri ve entelektüel liderliği üzerindeki etkisi [The Effect of managerial experiences of school administrators on administrators' competencies and intellectual leadership]. Unpublished Doctoral Dissertation, Onsekiz Mart University, Çanakkale.
 58. Seyyar, A. (2000). Ahlaki Terimler Sözlüğü [Glossary of Moral Terms]. 13. Basım. Beta Basım Yayın.
 59. Şişman, M. (2000). Öğretmenlik mesleğine giriş [Introduction to the teaching profession]. Pegem Akademi Yayınları.
 60. Şişman, M., & Taşdemir, İ. (2008). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi [Turkish education system and school management]. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 61. Stronge, J. (1993). Defining the principalship: instructional leader as middle manager, NASSP Bulletin, 77(553), 1–7.
 62. Tanrıöğen, A. (1988). Okul yöneticilerinin etkililiği ile öğretmen morali arasındaki ilişkiler [The Relationship between school administrators' effectiveness and teacher morale]. (Thesis Unpublished Doctoral Thesis), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 63. Terci, F. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetici yeterlik davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of primary school administrators' executive competency behaviors in terms of some variables]. (Unpublished Master’s Thesis). Ege University Social Sciences Institute, İzmir.
 64. Töremen, F. (2003). İlköğretim okulu yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler [Required competencies for primary school administrators]. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 160.
 65. Töremen, F., & Kolay, Y. (2003). İlköğretim okulu yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler [Competencies that primary school administrators should have]. Milli Eğitim Dergisi, 160(03.07).
 66. Töremen, F., & Kolay, Y. (2003). İlköğretim okulu yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler [Required competencies for primary school administrators]. Milli Eğitim Dergisi, 160. 150. Date of access: 18.11.2020, http://yayim.meb.gov.tr.
 67. Töremen, F., & Kolay, Y. (2003). İlköğretim okulu yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler [Required competencies for primary school administrators]. Milli Eğitim Dergisi, 160. 150. Date of access: 18.11.2020, http://yayim.meb.gov.tr.
 68. Trail, K. (2000). Taking the lead: The role of the principal in school reform. Connections, 1(4), 1-8.
 69. T.C. Cumhurbaşkanlığı. (2018). 100 günlük icraat proğramı [100 days of action program].https://www.tccb.gov.tr/ assets / file / 100_gunluk_icraat_programi.pdf (3 Ağustos, 2018), date of access: 11.12.2020.
 70. Williams, R. M. (1988). The U.S. open character test: Good strokes help. But the most individualistic of sports is ultimately a mental game. Psychology-Today, 22, 60- 62.
 71. Yakut, G. (2006). İlköğretim okul müdürlerinin mevzuattaki görev tanımlarına ilişkin davranışları gösterme düzeyleri [Levels of primary school principals' behaviors regarding job descriptions in the legislation]. Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 72. Yavuz, M. (2006). İlköğretim okulu müdürlerinden beklenen roller ve karşılanma düzeyleri [Roles expected from primary school principals and their level of satisfaction]. (Thesis Unpublished Doctoral Thesis), Selçuk Üniversitesi, Konya.
 73. Yavuz, M. (2006). İlköğretim okulu müdürlerinden beklenen roller ve karşılanma düzeyleri [Roles expected from primary school principals and their level of satisfaction]. (Thesis Unpublished Doctoral Thesis), Selçuk Üniversitesi, Konya.
 74. Yıldırım, N. & Aslan, B. (2008). İlköğretim okulu müdürlerinin yeterlikleri ile öğrenme stillerine ilişkin bir araştırma (Tokat ili örneği) [A Study on the competencies and learning styles of primary school principals (Tokat province example)]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 238–255.
 75. Yıldırım, N. (2007), İlköğretim okul müdürlerinin yeterlilikleri ile öğrenme stillerine ilişkin bir araştırma (Tokat ili örneği) [A study on the qualifications and learning styles of primary school principals (Tokat province example). (Thesis Unpublished Doctoral Thesis), İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
LICENSE
Creative Commons License